Jak i od jakich zdarzeń można ubezpieczyć majątek?

Możesz ubezpieczyć każdą nieruchomość, którą posiadasz. Może to być nieruchomość, sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy osobiste, meble, a nawet ukochany zwierzak (zgodnie z prawem rosyjskim zwierzak jest uważany za własność).

Istnieją tylko dwa warunki ubezpieczenia:

  • Posiadasz tytuł prawny do nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć.
  • Możesz określić wartość tego mienia, aby odpowiednio oszacować wysokość wypłaty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątkowe jest dobrowolne. Jednak w niektórych przypadkach nie będziesz mógł otrzymać pożyczki bez ubezpieczenia. Na przykład, ubezpieczenie domu może być wymogiem zawartym w umowie kredytu hipotecznego.

Możesz również ubezpieczyć swoje prawo do własności. Tytuł własności jest również znany jako ubezpieczenie tytułu własności, stąd nazwa “ubezpieczenie tytułu własności”. Polisy te mogą okazać się przydatne przy zakupie nieruchomości.

Na przykład, możesz kupować mieszkanie i obawiasz się, że sprzedawca okaże się oszustem lub że Twój tytuł własności zostanie zakwestionowany przez poprzedniego właściciela lub krewnego. Oznacza to, że możesz spędzić dużo czasu i energii na postępowaniu sądowym i w rezultacie stracić swój nowy dom i swoje pieniądze. Ubezpieczenie tytułu prawnego może pomóc chronić Cię w takich przypadkach.

Niespodzianki mogą wystąpić nie tylko w mieszkaniach wtórnych, ale także w nowych budynkach. Zdarzają się przypadki, że deweloper bez skrupułów sprzedaje to samo mieszkanie kilku nabywcom. Ubezpieczenie tytułu własności pozwoli Ci nie stracić pieniędzy w takiej sytuacji.

Od jakich ryzyk mogę się ubezpieczyć?

W naszym kraju najczęściej ubezpiecza się mienie od pożaru, zalania wodą czy kradzieży. Ubezpieczeniem mogą być jednak objęte również inne ryzyka – na przykład klęski żywiołowe, eksplozje lub upadek samolotu.

Niektórzy ubezpieczyciele sporządzają obszerną listę zdarzeń, za które otrzymasz odszkodowanie. Metoda ta nazywana jest ubezpieczeniem od ryzyka nazwanego. Wszelkie zdarzenia nie ujęte w tym wykazie nie są uznawane za ubezpieczone.

Druga metoda nazywana jest ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel wymienia sytuacje i ryzyka, za które świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone. Wszystkie inne wydarzenia będą objęte ubezpieczeniem. Zanim kupisz polisę ubezpieczeniową, dowiedz się, jakie podejście stosuje dana firma.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej definiuje też zakres zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia dostępnego online – na to też trzeba zwrócić uwagę. Na przykład, w przypadku ubezpieczenia mienia domowego od ognia, pożar spowodowany zwarciem lub problemami z urządzeniami gospodarstwa domowego może nie być uznany za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie od powodzi może obejmować tylko sytuacje domowe – na przykład, gdy w domu pęknie rura. Z drugiej strony, powodzie i wycieki, które również mogą powodować zalanie, są częściej klasyfikowane jako klęski żywiołowe i jest to oddzielna klauzula w umowie. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie obejmuje takiego zdarzenia, nie otrzymasz zapłaty.

 

Jak poprawnie zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego?

Wybierz rzetelną firmę. Należy sprawdzić, czy posiada on licencję Komisji Nadzoru Finansowego na dobrowolne ubezpieczenie mienia. Listę licencjonowanych firm można znaleźć na stronie internetowej KNF.

Dokładnie przeanalizuj wszystkie warunki umowy. Porównaj warunki oferowane przez różne firmy ubezpieczeniowe. Upewnij się, że wiesz

  • Co firma uznaje za zdarzenie objęte ubezpieczeniem;
  • Jakie ryzyka ubezpieczeniowe są objęte polisą;
  • Jakie sytuacje są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej;
  • Jakie dokumenty będziesz musiał przedstawić w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Na co warto zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mienia?

Dowiedz się, jak obliczane jest odszkodowanie. Kwota, którą otrzymasz w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, jest określona w umowie na ubezpieczenia mienia. Zgodnie z prawem nie może ona przekroczyć rzeczywistej lub rynkowej wartości nieruchomości w momencie zawierania umowy. Upewnij się, że sprawdziłeś ten punkt: jeśli przeszacujesz cenę, firma ubezpieczeniowa może ją zakwestionować. Nie należy również zaniżać wartości nieruchomości, ponieważ oznaczałoby to, że otrzymalibyście mniej pieniędzy z ubezpieczenia niż potrzeba do zrekompensowania szkody. Po podpisaniu umowy nie będziesz mógł jej zakwestionować.

Nie zawsze jest tak, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pełną wartość utraconego mienia. Kwota do wypłaty może zależeć od konkretnego zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz od tego, czy mienie można naprawić.

Dowiedz się, czy możesz ubiegać się o udział własny. Udział własny to część odszkodowania za szkodę, którą jesteś skłonny zapłacić. Polisa z udziałem własnym pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze na cenie polisy. Ale jeśli masz udział własny, możesz również uzyskać niższą wypłatę. Będzie to zależało od rozmiaru szkody i warunków udziału własnego.

Można uzyskać warunkowe i bezwarunkowe udziały własne.

Dzięki warunkowym udziałom własnym dzielisz zdarzenia ubezpieczeniowe na małe i duże w zależności od wysokości szkody. Na przykład, jeśli strata wynosi do 3 000 złotych, nie widzisz sensu w zwracaniu się do firmy ubezpieczeniowej. Z tymi kosztami możesz poradzić sobie sam. Jeśli jednak zdarzyłoby się coś poważnego, a wartość szkody przekroczyłaby ten limit, chcielibyśmy, aby firma ubezpieczeniowa zwróciła nam pełną kwotę. Warunkowy udział własny jest dla Ciebie dobry, ale możesz również wybrać limit, który Ci odpowiada.

Przy bezwarunkowym udziale własnym umowa określa wysokość szkody, którą i tak musisz sobie zrekompensować. Ubezpieczyciel zapłaci tylko wtedy, gdy szkoda przekroczy ustaloną kwotę. Wypłacą oni różnicę pomiędzy pełną kwotą szkody a franszyzą (klauzulą umowną). Na przykład, jeśli wysokość udziału własnego wynosi 4 000 złotych, a szkoda została wyceniona na 20 000 złotych, ubezpieczyciel zapłaci 16 000 złotych.